Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: DEF flag-logoeac-LLP_ENBeschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: distinc_logo

 

COMENIUS MULTILATERAL PROJECT

510072-LLP-1-2010-1-TR-COMENIUS-CMP

DISTINC www.distinc.org

Het ontwikkelen en uittesten van een In-Service Training voor leerkrachten op weg naar inclusief onderwijs

Project periode Ι Doelen Ι Doelgroepen Ι Motivatie Ι Activiteiten Ι Partners Ι Nieuwsbriefarchief html

Project periode                    Download hier de laatste nieuwsbrief Mei 2012: html versie                                                      pdf versie

1/11/2010-31/01/2013                          Conferentie Antwerpen 11-12 Oktober 2012 . Ga naar de conferentiewebsite

Doelen

*                 De specifieke huidige behoeften, kennis, vaardigheden, attitudes en percepties in kaart brengen van basisschoolleerkrachten, die te maken hebben met een waaier van kinderen met verschillende behoeften, inclusief kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

*                 Leerkrachten bewuster maken en hun bekwaamheid verhogen om effectief om te gaan met een waaier van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in hun klas, in het bijzonder kinderen met bijzondere gedragsproblemen, leermoeilijkheden, i.h.b. leeszwakte.

*                 Ertoe bijdragen dat leerkrachten een goed begrip krijgen van wat inclusief onderwijs eigenlijk is, zodat ze dit in de praktijk brengen en hun handelingsbekwaamheid verbeteren

*                 Het uiteindelijk doel is de schoolse, sociale en zelf-regulerende vaardigheden verbeteren van kinderen met een risico op school-falen, ten gevolge van leermoeilijkheden of gedragsproblemen, zodat ze minder kans maken om uit de boot te vallen of naar bijzonder onderwijs te worden verwezen.

*                 Europese samenwerking en wederzijds begrip promoten, in de lerarenopleidingen, voor wat betreft training in inclusief onderwijs d.m.v. uitwisseling van ervaringen

*                 Om dit te bereiken worden een aantal nascholingsmodules ontwikkeld, die in eerste instantie aan 25 leerkrachten worden aangeboden, die op hun beurt hun collega’s hierin zullen opleiden.

*                 Daarna worden de modules aan een wijdere kring aangeboden.

Doelgroepen

*              Basisschool leerkrachten

*              Kinderen met speciale onderwijsbehoeften (met specifieke leermoeilijkheden, en/of een beperking, en/of gedragsmoeilijkheden); die een risico hebben van school-falen en uitsluiting, om welke reden dan ook (sociaal, neurobiologisch of beide), en die niet een opvallende ernstige intellectuele, zintuiglijke of motorische beperking vertonen.

Motivatie

De afgelopen decennia heeft er een wereldwijde beweging plaatsgevonden op weg naar inclusief onderwijs. Het doel ervan is om gelijke onderwijskansen te kunnen geven aan alle kinderen, om hun schools, emotioneel, sociaal en fysisch potentieel te ontwikkelen. Vele landen hebben hun wetten aangepast om het onderwijs inclusiever te maken voor kinderen met leer- of gedragsmoeilijkheden. De praktijk loopt erg achter op de beleidsintenties. Leerkrachten hebben moeite om te gaan met soms wijd uiteenlopende diversiteit van behoeften en prestatieniveaus. Een grote groep kinderen die “barrières tegen leren” ervaren, heeft een “onzichtbare” beperking: ze hebben (soms niet-erkende) leerstoornissen, gedragsmoeilijkheden, of moeilijkheden met aandacht en concentratie. Ze vallen uit de onderwijsboot of hebben ondermaatse leerprestaties. Een grote groep komt van ongunstige socio-economische situaties. Vaak krijgen ze geen of onvoldoende ondersteuning. Leerkrachten hebben onvoldoende opleiding en vaardigheden om hier adequaat mee om te gaan. Om deze reden profiteren vele van deze kinderen te weinig van het normale onderwijsaanbod. Bijgevolg is het van cruciaal belang dat leerkrachten worden (na)geschoold in de meest effectieve methoden en strategieën voor inclusieve onderwijspraktijken.

 

Het doel van dit project is een professioneel nascholingsaanbod te ontwikkelen, met 5 modules (van in totaal 30u) volgende onderdelen:

a.      Algemene kennis over leerlingen met een beperking, gebaseerd op een sociaal-interactief model en bio-psycho-sociaal model van handicap; neurobiologische aspecten van leermoeilijkheden en ADHD (Aandachtsstoornis en hyperactiviteit), en hun veranderbaarheid.

b.      Algemene kennis over inclusief onderwijs visie en praktijk.

c.       Effectieve onderwijsmethodes voor kinderen met leer- en/of gedragsmoeilijkheden, gericht op het verbeteren van de handelingsbekwaamheid van de leerkracht, in het leren omgaan met gedragsregulering en aandachtsprocessen;  en in het verbeteren van de leesvaardigheden, zowel aanvankelijk lezen als begrijpend lezen, zowel preventief als remediërend.

 

Activiteiten

De activiteiten zijn onderverdeeld in werkpakketten  (workpackages), met elk hun specifiek doel en eindverantwoordelijke

WP1. MANAGEMENT - Duur: 1-30 maanden

5 partner meetings:

 

WP2. Kwaliteit en evaluatie - Duur: 2-30 maanden

WP3. Behoefteanalyse - Duur: 3-5 maanden

WP4. CURRICULUM ONTWIKKELING - Duur: 5-11 maanden

Op basis van het rapport van de behoefteanalyse en onderzoek, wordt de inhoud van de 5 trainingsmodules  opgesteld. Deze nascholing van 30 u is bedoeld voor  leerkrachten basisschool van gewoon lager onderwijs.. Nieuwe of bestaande onderwijsmaterialen (boeken, handleidingen, activiteitenmaterialen) die nodig zijn bij deze onderwijsmodules worden in dit werkpakket ook mee ontwikkeld.

De modules bieden materiaal om leerkrachten te ondersteunen in hun praktijk.

 

Module 1: Algemene kennis en opvattingen over het concept “inclusief onderwijs” en leermoeilijkheden

Module 2: Inclusieve klaspraktijk

Module 3: Omgaan met gedragsmoeilijkheden: "Wat weten we? Wat kunnen we leren?"

Module 4: Moeilijkheden bij aanvankelijk lezen en schrijven

Module 5: Moeilijkheden bij vloeiend en begrijpend lezen

 

WP5. Train-the trainers- Duur: 11-13 maanden

Zodra het curriculum en inhoud van de modules klaar zijn, wordt er een train-the-trainers Master-class ingericht, voor 5 à 10 trainers per land.  De trainers zullen functioneren als een ”referentiepersoon” binnen hun school of scholengroep. De bedoeling is dat zij deze nadien gaan implementeren in hun omgeving. Het trainingsprogramma is een cursus van 30 contacturen (3 ECTS credits) en wordt gegeven door  instructoren/experten van de partner organisaties. De verdeling van deze trainingsuren is vrij te beslissen door iedere trainer, in functie van de lokale mogelijkheden. Het train-the-trainersseminarie, waarin deze nascholing zal worden voorgesteld, duurt 14 u en vindt plaats op 2 cursusdagen

Data : 17 februari & 9 maart 2012

Plaats: Antwerpen, Karel De Grote Hogeschool, Departement Lerarenopleiding, Banaba Zorgverbreding en Buitengewoon Onderwijs, Van Schoonbekestraat 143, 2018 Antwerpen

Kosten: zijn ten laste van het Distinc project. Enkel dit jaar kan de masterclass gratis worden aangeboden omdat ze door het Distincproject gefinancierd wordt.

 

Download hier de folder

 

Indien u graag hieraan meedoet, contacteer projectverantwoordelijke Jo Lebeer

 

We richten ons in de eerste plaats op professionelen die een ondersteunende rol hebben naar leerkrachten toe: zorgcoördinatoren; directies; lerarenopleiders; GON-begeleiders; schoolbegeleiders. Een 5-tal mensen fungeren als leerkrachten-opleiders om  ter plaatse op een school of scholengroep met de DISTINC modules aan de slag te gaan, met ieder ongeveer 5 leerkrachten.

 

WP6. Implementatie en uittesten van de trainingsmodules - Duur:  14-18 maanden

WP6 start na de ontwikkeling van de nascholingscursus en na het inrichten van de train-the-trainerscursus. Alle partners organiseren in hun regio een pilootcursus voor de referentiepersonen.  Elke referentiepersoon traint op zijn/haar beurt minimum 5 collega’s- leerkrachten in zijn/haar eigen school of scholengroep. De trainer-leerkrachten zijn, in samenwerking met de partner-organisaties, verantwoordelijk voor het inrichten van de pilootcursus, selecteren de deelnemers, doen zelf de training, en schrijven een implementatie-evaluatieverslag. Elke partnerorganisatie superviseert en coacht de trainers tijdens de implementatie.

Gedurende deze periode wordt ook een partnermeeting georganiseerd.

WP7. Evaluatie en bijstellen van de nascholing – Duur: 13-30 maanden

Doel is de effectiviteit van de nascholingscursus na te gaan en eventueel bij te stellen;

Perceptie, kennis en attitudes van leerkrachten zullen gemeten worden, d.m.v. vragenlijsten, door experten vanuit iedere partnerorganisatie. De implementatieverslagen worden door de experts geanalyseerd.

Op basis van deze resultaten worden materialen, inhoud en didactiek van de cursus bijgewerkt.

WP8. DISSEMINATIE – Duur: 2-30 maanden

Folders, nieuwsbrieven, artikelen, presentaties op conferenties, disseminatieconferentie van 11-13 oktober 2012 in Antwerpen

 

WP9. Valorisatie – Duur: 11-30 maanden

Publicaties in artikelen, boek, presentaties op conferenties, en een zomerschool vanaf 2013.

Verwachte resultaten

  1. In-Service Training Modules  in Inclusieve Onderwijspraktijk
  2. Training materiaal
  3. Handleiding voor leerkrachten
  4. Website
  5. nieuwsbrieven, artikelen

Partners

P1         

TR

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: buyem

BULLC – Boğaziçi University Lifelong Learning Centre www.buyem.boun.edu.tr maakt deel uit van de Boğaziçi University (www.boun.deu.tr), de grootste publieke universiteit van Turkije. In dit project werkt het centrum samen met de Faculteit Onderwijs. BULLC is coördinator van het DISTINC project.

P2         

TR

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Turkije

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: meb

IL MEM - Directoraat Onderwijs van de Provincie Istanbul. http://istanbul.meb.gov.tr. Het is de grootste onderwijsadministratie  van de Turkse overheid en heeft 2600 scholen onder haar bevoegdheid, waarvan  1800 lagere scholen.

P3         

PL

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Polen

SWSPIZ –Management Academie, Łodz www.swspiz.pl        
Dit is een private Hoger Onderwijsinstelling met  450 academische stafleden en 19.000 studenten. De academie heeft ervaring met het ontwikkelen van onderwijsmaterialen. Ze was betrokken in twee Comeniusprojecten: "TEACHING LEARNING TO LEARN VIRTUAL TRAINER" en "Web based PBL training to improve headmasters skills and promote an ‘innovative school’ "

P4

              

BE Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: belgium

Universiteit Antwerpen is een semi-autonome overheidsinstelling met 15000 studenten. De Vlaamse partner aan het Distinc Project  wordt gehost door het INCENA project Leer- en inclusiebevordering van de Vakgroep Eerstelijns- en & Interdisciplinaire Zorg in de Faculteit Geneeskunde. Dit project heeft ruime ervaring in onderzoek en training op het gebied van handicap en ontwikkelingsactivering; 20 jaar ervaring in  Europese samenwerkingsprojecten op het gebied van inclusief en cognitief onderwijs, bij kinderen met leerbarrières door beperking of socio-economische deprivatie. Het is een erkend trainingscentrum voor Feuerstein’s methode van Instrumenteel Verrijkingsprogramma en gemedieerde leerervaring. Het Project was coördinator van het Europese Comenius netwerk In-clues (Sleutels voor inclusief en cognitief onderwijs) en van het Daffodil project (voor dynamisch en functioneel assessment in inclusief onderwijs).
Voor het DISTINC project werkt de UAntwerpen samen met de AUHA: het INCENA Project (Inclusion & Enablement) van de Plantijnhogeschool (Departement S.A.W.), het Departement Lerarenopleiding van de Karel De Grotehogeschool & van Artesis; de Ba-na-ba Buitengewoon Onderwijs, Zorgverbreding & Remediërend Leren van de Arteveldehogeschool Gent

 

P5         

UK

NPPS – Noel Park Primary School http://www.noelparkprimary.net (partner tot juni 2012)

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: noelpark-logo

NPPS is een grote lagere school met  565 leerlingen van 3 tot 11 jaar. De kinderen komen uit 42 taal- en religieuze groepen, in een stadsdeel met grote socio-economische deprivatie. De school werd gelauwerd omwille van het opzetten van een systeem van Zorg, Begeleiding & Community Cohesion.  Ze heeft meer dan 190 kinderen met een beperking (SEN special Educational Needs) geregistreerd, variërend van leermoeilijkheden, dyslexie, taal- en sociale communicatieproblemen, emotionele & gedragsproblemen, autisme en ADHD. Zorgvuldig assessment and adaptief gepersonaliseerd onderwijs is één van onze uitdagingen. 

P6         

PT Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: evora-logo

Universiteit Evora, Onderzoekscentrum in Onderwijs & Psychologie (CIEP).           
De Universiteit van Évora, organiseert een onderwijsopleiding voor alle types en graden, alsook voor onderwijspsychologen, voor heel Portugal. Het heeft partnerschappen met Brazilië, Angola, Kaap-Verdische Eilanden & Mozambique. Het heeft een sterke traditie in lerarenopleiding, nascholing en masters in onderwijskunde en psychologie. Psychopedagogische evaluatie en evaluatie van speciale onderwijsbehoeften, in een socio-cognitief perspectief, vormt één van de belangrijkste onderzoeksgebieden. Het CIEP-UE is ook verbonden met internationale initiatieven zoals het IRIS-, TISSNTE & Daffodil Comenius Projecten.