Project INSIDE in English

INSIDE staat voor "INclusive education of children with developmental disabilities through basic Skill Instruction and Developmental Education".

Het is een initiatief van vier onderwijsinstellingen uit 4 verschillende Europese landen en geniet de steun van het Comenius Programma van de Europese Commissie.

 Workshops

 Doelgroep

 Programma

 Verder lezen

Doelstellingen

Activiteiten

 Bronnen van inspiratie

 Pedagogische materialen

 Lesgevers

 Partners

 

Doelstellingen

Uiteindelijke doelstelling = leerlingen helpen, in het bijzonder diegenen met een risico op schooluitval of leermoeilijkheden, om beter te kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs, door (1) hun cognitieve basisleervaardigheden te activeren en (2) bij leerkrachten en andere mensen in een onderwijscontext de vaardigheden te bevorderen om inclusief en leerbevorderend te werken

Specifiekere doelstellingen = ontwikkelen en uittesten van cursusmodules en materialen  welke tot doel hebben:

*  de basisvoorwaarden van “leren hoe te leren” bij alle lerenden te ontwikkelen

*  schoolfalen voorkomen bij mensen met leermoeilijkheden ( in alle graden van ernst)

*  cognitieve ontwikkeling activeren, d.w.z. basisvaardigheden voor leren, studeren, taal en sociale vaardigheden

*  de kansen om inclusief onderwijs te verbeteren

*   leerkrachten meer flexibel te maken om de leerinhouden te differentiëren naargelang de uiteenlopende behoeften van leerlingen

*   een meer proces-gerichte onderwijsstijl te ontwikkelen

 terug naar top

 

Activiteiten

*  Een post-graduate trainingcursus ontwikkelen over het stimuleren van cognitieve, taal- en sociale ontwikkeling bij leerlingen met leermoeilijkheden of risico, met een speciale focus op inclusie in het regulier onderwijs

*  Een leerkrachtengids en trainingsmaterialen ontwerpen

*  Uittesten van de cursusmodules en materialen bij pilootgroepen leerkrachten en leerlingen

*  Bewustwordings- en sensibiliseringsactiviteiten: conferenties, meetings, publicaties

 terug naar top

 

Bronnen van inspiratie

Het INSIDE-project is geïnspireerd op drie reeds bestaande benaderingen die elk de voorbije decennia pionierswerk hebben gedaan op het gebied van (cognitieve) leerbevordering en inclusie. Ze baseren zich zowel op een gezonde theoretische basis als op wetenschappelijk onderzoek; ze werden uitvoerig getest en bestudeerd aan universiteiten. Maar wat vooral belangrijk is, is dat ze middelen aanreiken om verandering te bewerkstelligen.

 

1.       Het Portsmouth systeem voor vroegtijdige taal- en leesbevordering
In 1980 geraakte Sue Buckley, professor van ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Portsmouth (UK) en moeder van een dochter met Down syndroom, geboeid door het verhaal van een vader van een meisje met Down syndroom, die zei dat hij zijn dochter had leren lezen toen ze drie jaar oud was. Buckley besloot om hier meer onderzoek over te doen. Het was de start van het Sarah Duffen Centre for Developmental Disabilities, een onderzoeks-, materialen-, opleidings- en consultatiecentrum. Zij onderwijst het systematisch lezen van globale woorden op een jonge leeftijd (kleuterschool). Dit heeft een enorm positief effect op de taal- en cognitieve ontwikkeling van kinderen met Down syndroom en andere ontwikkelingsproblemen. Later worden ook andere basisvaardigheden als schrijven en rekenen geleerd. Men leert de leerkrachten hoe ze hun curricula aan de individuele behoeften kunnen aanpassen. Het heeft vele kinderen met ontwikkelingsproblemen in staat gesteld om mee te doen in een gewone school.

 

  1. Het Concept Teaching Model van Nyborg
    Prof. Magne Nyborg (1929-1996), pedagoog, stichtte het Institutt for Anvendt Pedagogikk (Instituut voor Toegepaste Pedagogie, Noorwegen). Hij stelt dat de basisconcepten (zoals grootte, vorm, aantal, positie, tijd, enz.) de prerekwisieten zijn voor effectief leren in een schoolse of om het even welke andere sociale situatie. Nyborg's Concept Onderwijs Model onderwijst systematisch basiscognitieve concepten and conceptuele systemen aan kinderen van bij de kleuterleeftijd. Dit heeft vele kinderen met een lichte tot zware achterstand in staat gesteld om deel te nemen aan het gewoon onderwijs.

 

  1. Gemedieerde Leerervaring van Feuerstein.
    Reuven Feuerstein (International Centre for the Enhancement of Learning Potential, Jerusalem) heeft wereldfaam verworven met zijn ideeën en methodes van mediatie en leerbevordering. Hij stelt dat intelligentie niet van bij de geboorte of door gelijke welke omstandigheden gedetermineerd wordt, maar dat de cognitieve bouwstenen van het denken opgebouwd worden door de manier van omgaan, d.w.z. de "gemedieerde leerervaring". Hij ontwikkelde drie toegepaste systemen: (1) het Instrumenteel Verrijkingsprogramma (IVP),een programma om te leren denken, (2) de LPAD (Learning Potential Assessment Device), een dynamische manier om te kijken hoe iemand leert en kan leren, en (3) het concept van de Modificerende Omgevingen, d.w.z. de mensen in de omgeving zo doen samenwerken dat het leervermogen gemaximaliseerd wordt . De mediatie-criteria bieden handvaten om bewuster om te gaan met eigen attitude in het bevorderen van leerprocessen.

 

 

Alle drie de systemen richten zich ook expliciet naar inclusief onderwijs en geven de leerkracht middelen om het mogelijk te maken. Voor wat betreft de basisprincipes van Inclusief Onderwijs putten we vooral uit de UNESCO cursus "Special Education in the Classroom" ontwikkeld door een internationaal team o.l.v. Prof. Mel Ainscow (Manchester)

 terug naar top

Doelgroep

Algemeen: iedereen die met opvoeding en onderwijs bezig is, vooral van risicoleerlingen ( alle leeftijden) of leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden

In het bijzonder:

·         Mediatietheorie Feuerstein: iedereen in onderwijs en revalidatie en alle leeftijden

·         Portsmouth Taalstimulering: vroeg- en thuisbegeleiders, ontwikkelingsbegeleiders (logopedisten, kinesisten), leerkrachten die met kinderen met mentale achterstand werken (gewoon en buitengewoon onderwijs), ouders

·         Nyborg’s Concept Teaching: vroeg- en thuisbegeleiders, ontwikkelingsbegeleiders (logopedisten, kinesisten), leerkrachten kleuteronderwijs en basisonderwijs (gewoon en buitengewoon onderwijs), ouders

 terug naar top

Workshops INSIDE

·         De eerste workshop INSIDE in het Nederlands ging door van 2-4 april aan de Universitaire Instelling Antwerpen, met de medewerking van Prof. Sue Buckley (UK), Stefan Szamoskozi en Maria Roth (RO), Morten Hem, Gunvor Sonnesyn en Andreas Hansen (N) en Jo Lebeer (B).

·         Van 2-6 juli 2001 in het Engels (en Roemeens) aan de Babes-Bolyai Universiteit in Cluj (RO), m.m.v. Prof. Maria Roth & Stefan Szamoskozi (BBU) en Prof. Lebeer (UIA), en mede gefinancierd door UNICEF

·         Van 6-10 augustus 2001 in het Engels (en Noors) in Voss (Noorwegen) m.m.v het hele internationale team. Deze opleiding kadert in Actie Comenius 3.2.

·         Van 8-10 Februari 2003 in het Engels in Antwerpen

 

De workshop biedt een kennismaking met drie pionierende benaderingen op het gebied van leerbevordering en inclusie.

Werkwijze: Interactief in groep van max. 40 personen. Minimum aan theorie, veel praktijkillustraties.       

 terug naar top

Pedagogische materialen

De INSIDE partners hebben een reeks pedagogische materialen ontwikkeld voor gebruik binnen en buiten het klaslokaal, die zowel de cognitieve ontwikkeling bevorderen als inclusief onderwijs en differentiatie-mogelijkheden ondersteunen:

 Onderwijsadviezen voor kinderen met Down syndroom en gelijkaardige ontwikkelingsproblemen; een reeks brochures voor leren lezen, rekenen, gedrag, inclusie, pedagogische planning van aangepaste programma's. Voorlopig alleen in het Engels. Methode van Sue Buckley

       koffer met 150 hulpmiddelen voor Concept Teaching ; kan besteld worden bij het Institute for Applied Pedagogy.

  INSIDE leerkrachten gids: Bouwen aan leren leren. Cognitieve leerbevordering bij kinderen met risico op ontwikkelings- of  leerstoornissen . Uitgeverij Acco, voorzien publicatiedatum April 2003 .  Bestelformulier

Hoofdstuk 1  Cognitie en inclusie: samen leren denken – Jo Lebeer

Hoofdstuk 2  De kunst cognitieve bouwstenen te leggen: Structurele Cognitieve Modificeerbaarheid &
Gemedieerde Leerervaring van Feuerstein -
Jo Lebeer

Hoofdstuk 3  Concept Onderwijs Model: de educatieve benadering van Magne Nyborg
-
Andreas Hansen, Morten Hem & Gunvar Sonnesyn

Hoofdstuk 4  Leren lezen om te leren praten en denken - de Portsmouth benadering van cognitieve ontwikkeling en inclusie -Sue Buckley & Gillian Bird

Hoofdstuk 5       Cognitieve sleutels: cognitieve functies activeren van kinderen uit een verarmde omgeving. - Maria Roth & Istvan Szamoskozi

 

 

 terug naar top

Lesgevers

Sue Buckley prof. Em. in onderwijs- en ontwikkelingspsychologie, Faculty of Psychology, University of Portsmouth, UK; stichter en directeur van het Sarah Duffen Centre

Andreas Hansen pedagoog, Centrum Schoolbegeleiding, Harstad en CTM trainer aan het Institutt for Anvendt Pedagogikk (Noorwegen)

Morten Hem psycholoog, directeur Centrum voor Schoolbegeleiding Voss, en CTM trainer aan het Institutt for Anvendt Pedagogikk, Skulestadmo, Noorwegen

Jo Lebeer dr. in de geneeskunde (UIA) en dr. in de humanistiek (Univ. Utrecht). Gecertifieerd Feuerstein/ IVP trainer. Coördinator project Leerbevordering en Inclusie Universitaire Instelling Antwerpen

Van links naar rechts: Jo Lebeer, Sue Buckley, Andreas Hansen, Gunvor Sonnesyn & Maria Roth

Maria Roth psycholoog, docent Sociaal Werk aan de Universiteit van Cluj (Roemenië); ervaring met ontwikkelingsprogramma’s voor extreem gedepriveerde kinderen

Stefan Szamoskozi vice-decaan van de Faculteit Psychologie en Pedagogie van de Universiteit van Cluj (Roemenië) en directeur van het Centrum voor Afstandsonderwijs

Gunvar Sønnesyn, onderwijzeres, coordinator Institutt for Anvendt Pedagogikk (Noorwegen)

 

Partners

Norway

Institute for Applied Pedagogy

Belgium

Universiteit Antwerpen UIA

 

Inst. for Applied Pedagogy,
INAP-Pedverket
Uttrågata 12, Postboks 115, N-5701 Voss
,
Kontaktpersoon:
Gunvor Sønnesyn
Tel.
+47 56521820 Fax. +47 56521821
E-mail
inap@online.no Website www.inap.no

 

Project Leerbevordering en Inclusie
Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
Kontaktpersoon: J. Lebeer
Tel +32 3 820 25 29 Fax +32 3 820 25 26
E-mail
jo.lebeer@ua.ac.be
Website www.sclm.ua.ac.be

United Kingdom

Sarah Duffen Centre of Developmental Disabilities
DownsEd, Down Syndrome Educational Trust,
Belmont St, Southsea PO5 1NA, Hamps.,
Kontaktpersoon: Sue Buckley
Tel.
+44 2392 82 42 61
Fax +44 2392 82 42 65
E-mail enquiries@downsed.org

Website www.downsed.org

Romania

University of Babes Bolyai Dept. of Psychology and Educational Sciences
Str.Kogalniceanu 1-3 3400 Cluj-Napoca,
Kontaktpersoon: Maria Roth and Istvan Szamoskozi
 
Tel +40 6 419 43 15
Fax +40 6 419 19 06
E-mail szamoskozi@pszichologia.ro

Website www.pszichologia.ro 

 

 

 

 

terug naar top Terug naar homepage