Het project 'Gedifferentieerde klaspraktijken - Goed geŽnt' was gedurende 2013-14 een prioritair nascholingsproject met steun van de Vlaamse Regering, Departement Onderwijs. 25 scholen met hun klasleraren, zorgteam en directie konding zich gratis nascholen en coachen in het omgaan met heterogene groepen en het hanteren van differentiatie, met het oog voor diverse leerstijlen en meervoudige intelligenties. Het project wordt vanaf 2014-15 terug aangeboden, maar dan niet meer gratis. Het is nog steeds mogelijk om zich door het team te laten coachen.

 

 

Nascholingsthema:

Heterogene groepen en differentiatie binnen de klas in het leerplicht onderwijs, met aandacht voor leerlingen met bijzondere noden.

Startdatum en einddatum:

01-09-2013 tot 31-08-2014

CoŲrdinatie

Karel de Grote Hogeschool

Partners

Arteveldehogeschool, Artesis-Plantijnhogeschool, Universiteit Antwerpen

 

 

Algemene doelstellingen

1.    De school versterkt de eigen visie op diversiteit.

2.    Het schoolteam benut diversiteit als een meerwaarde om gelijke kansen te creŽren voor alle leerlingen

3.    Het schoolteam bouwt expertise op op vlak van gedifferentieerde klaspraktijken.

4.    De leerkrachten scheppen krachtige leeromgevingen en maken daarbij gebruik van de eigenheid, de competenties, de talenten Ö van de leerlingen.

5.    De leerkrachten zetten diverse vormen van evaluatie in in functie van de gedifferentieerde leeromgevingen.

Deze doelstellingen worden uitgewerkt in verschillende fases van het nascholingsproject

 

projectteam: ††† coaches vanuit het project Goed GeŽnt

kernteam: †††††††† directie, iemand vanuit het zorgteam/werkgroep/..., klasleerkracht

werkteam: ††††††† leerkrachten die het in de praktijk gaan implementeren, het betrokken team dat gecoacht †††††††††††††††† wordt

schoolteam: †††† directie, paramedisch team (indien aanwezig), leerkrachtenteam, ouders en andere †††††††††††††††††††††††††††††† betrokken partijen

 

 

 

Fase 1: Intake

 

Kiemenhttp://www.roosgoesgreen.nl/wp-content/uploads/2012/08/pi_kiemen.jpg

Voorbereiding

Datum & plaats

Duur

Deelnemers

 

Uitnodigen medewerker(s) zorgteam en pedagogisch begeleider

 

 

 

3u

Kernteam: Directie, medewerker(s) zorgteam en pedagogisch begeleider Ö

Inhoud

Kiemen

De projectmedewerker voert een voorgesprek met de deelnemers van de aangemelde scholen i.v.m. de doelstellingen en voorwaarden van het project. Daartoe bezoekt de projectmedewerker deze betrokkenen op de school zelf.

Volgende aspecten komen in het gesprek aan bod:

-          Kennismaken

-          Informeren over het opzet van de nascholing met zijn inhouden, doelstellingen, aanpak, nazorg en evaluatie

-          Voorbereiden startmeeting

 

 

Intake

Fase 1: Intake

Fase 2: Startmeeting

 

 

http://www.ezeedictionary.com/imagedict/h/humus.jpgHumus

Voorbereiding

Datum & plaats

Duur

Deelnemers

 

Uitnodigen betrokken schoolteam

 

Op school

Ö/Ö/Ö

3u

Het werkteam, zo breed mogelijk (vb. het schoolteam), Ö

Verwerking & Afspraken

Humus

-        Een duidelijk beeld krijgen van het nascholingsproject

-        Verkenning van het raamwerk Ďgedifferentieerde klaspraktijkení met centrale principes in het omgaan met heterogeniteit

-        Situering van binnenklasdifferentiatie in een ruimere context

-        Zicht krijgen op sterktes en uitdagingen mbt differentiatie binnen de school, klas, Ö

-        Uitwerking screening

-        Kiezen van prioriteiten en samenvatten in een boom.

-        Voorbereiding van wat van de school wordt verwacht tegen het schooloverstijgend uitwisselingsmoment.

-        Ö

 

Verwerking & Afspraken

 

 

Fase 3: Schooloverstijgende input en expertisedeling

 

We zetten 'een boompje' op

http://2.bp.blogspot.com/-CB1Pp75fx7Y/TuYQXmTLjdI/AAAAAAAALec/ezv65jQfF1U/s320/boom+planten.jpg

Voorbereiding

Datum & plaats

Duur

Deelnemers

 

Elk schoolteam ontwikkelt tegen het uitwisselingsmoment 2posters:

1.       een eerste poster bevat je analyse met de beginsituatie van de school omtrent differentiatie en omgaan met heterogene groepen;

2.       een tweede poster weerspiegelt de boom waarop groeikansen enten voor acties die je als school wil ontwikkelen.

14/11/13

Studiedag te Antwerpen

Hele dag

Kernteam, werkteam of schoolteam na afspraak met coach

Inhoud

We zetten een Ďboompjeí op

-          LezingďDiversiteit als bodem voor groeiĒ:

observeren en differentiŽren met oog voor de brede ontwikkeling van leerlingen in een visie van universal design for learning en handelingsgericht werken(Marijke Wilssens)

 

-          Workshops: 2 naar keuze, aanbod wordt mee bepaald o.b.v.informatie uit de intakes en startmeetings

 

-          Intervisie en uitwisseling:

De deelnemers coachen elkaar systematisch aan de hand van de posters met hun SWOT-analyses en prioriteitenbepaling in functie van het verder concretiseren van de eigen prioriteiten.

 

Resultaat

De scholen komen tot een concreet plan van aanpak voor de eigen klaspraktijk ťn op schoolniveau.

 

Verwerking & Afspraken

Fase 4: Schooleigen werkmomenten met coaching

 

Cultiver son jardin

Comment bien cultiver son jardin Bio ?

Voorbereiding

Datum & plaats

Duur

Deelnemers

 

 

Op school

...../...../.....

...../...../.....

2 x

3u

Werkteam

Inhoud

Cultiver son jardin (1)

Implementatiefase

De leerkrachten/ het schoolteam/ een werkgroep binnen de school organiseren zich rond bepaalde themaís i.f.v. de behoeften van de school of schoolteam.

Zij werken een plan van aanpak uit en worden bij het opzetten en realiseren ondersteund door de coach.

De rol van de coach:

       begeleidt de school

       zorgt voor input in functie van de vragen en behoeften van het team

       volgt het plan van aanpak en de realisaties op

 

Cultiver son jardin (2)

Implementatiefase

De coach ondersteunt de leerkrachten/school in het realiseren en in het bijsturen van de prioriteiten en het actieplan.

Coach the coach: de coach coacht het zorgteam, de directieen eventueel de betrokken pedagogisch begeleider of een in de school gekende lerarenopleider in hoe zij de collegaís coachen en aansturen op vlak van differentiatie en het omgaan met een heterogene leerlingenpopulatie.

Verwerking & Afspraken


Fase 5: Schooloverstijgende input en expertisedeling

 

Als puntje bij het paaltje komt

...Als puntje bij paaltje komt...

Voorbereiding

Datum & plaats

Duur

Deelnemers

 

 

27/03/2014 te Gent

Hele dag

Kernteam, werkteam of schoolteam na afspraak met coach

Inhoud

Als puntje bij het paaltje komtÖ

-          Lezing ďAls puntje bij paaltje komtĒ: UDL en gedifferentieerd assessment: self-assessment, peer-assessment, portfolioís, presentaties,Ö

-          Workshops: aanbod wordt mee bepaald o.b.v.informatie uit de coachinggesprekken - 1 verdieping naar keuze.

-          Intervisie en uitwisseling:

De deelnemers coachen elkaar verder: vertrekkend van de ervaringen in het realiseren van de prioriteiten en het actieplan.

 

Resultaat:

Bijsturen van de prioriteiten en ontwikkelen van een actieplan met de vervolgacties die nodig zijn voor de eigen klaspraktijk ťn op schoolniveau.

 

Verwerking & Afspraken

Fase 6: Schooleigen werkmomenten met coaching

 

De eerste oogst

http://www.boerenindebuurt.nl/wp-content/uploads/2009/09/pompoenen_oogsten.jpg

Voorbereiding

Datum & plaats

Duur

Deelnemers

 

Op school

...../...../.....

 

3u

Werkteam

Inhoud

De eerste oogst

De coach stimuleertleerkrachten in het realiserenen in het bijsturen van de prioriteiten en het actieplan, met specifiek oog voor gedifferentieerde vormen van assessment en evaluatie.

Coach the coach: de coach coacht het zorgteam, de directieen eventueel de betrokken pedagogisch begeleider of een in de school gekende lerarenopleider in hoe zij de collegaís coachen en aansturen op vlak van gedifferentieerde vormen van assessment en evaluatie.

 

Verwerking & Afspraken

 

 

Fase 7: Nazorg

 

Nieuwe enten

http://www.plantaardig.com/groenteninfo/wp-content/herman-enten-geslaagd.jpg

 

Voorbereiding

Datum & plaats

Duur

Deelnemers

 

 

Op school

...../...../.....

 

3u

Werkteam + pedagogisch begeleider

Inhoud

Nieuwe enten

       Teruggrijpen naar de analysevan de beginsituatie en deze eventueel bijsturen

       Terugblik op het proces

       Evaluatie van het proces en het product

       Vastzetten van de verdere acties die nodig zijn in het schoolwerkplan

       Bepalen van de verdere acties die nodig zijn qua coaching door de directie, leden van het zorgteam, de pedagogisch begeleider en/of een bij de school betrokken lerarenopleider

 

Verwerking & Afspraken

 

 

Colofon

Gedifferentieerde klaspraktijken: ďGoed geŽntĒ

Prioritair nascholingsproject 2013-14

Met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs en Vorming

 

 

 

Projectcoordinator

Leen Stoffels

Bachelor-na-Bachelor Buitengewoon Onderwijs, Zorgverbreding en RemediŽrend Leren

Karel De Grote Hogeschool

Campus Markgrave

Van Schoonbekestraat

Tel. 03.613.14.25

Fax. 03.613.15.01

E-mail: leen.stoffels@kdg.be

 

 

Stuurgroep

Leen Stoffels

Marijke Wilssens, Arteveldehogeschool, OpleidingcoŲrdinator Bachelor-na-BachelorBuitengewoon Onderwijs, Zorgverbreding en RemediŽrend Leren

 

Coachen

 

 

Telefoon

e-mail

Beno Schraepen

 

beno.schraepen@plantijn.be

Jo Lebeer

 

Jo.lebeer@uantwerpen.be

Griet Van Balen

 

griet.vanbalen@kdg.be

Ase Vermeire

 

ase.vermeire@arteveldehs.be

Wendy Vinck

 

wendy.vinck@telenet.be